Make your own free website on Tripod.com

Kerajaan kaji setiap perjanjian pelaburan dilaksanakan

YB Hj. Ahmad Yakub, Pengerusi Perdagangan, Perindustrian, Pem-bangunan Usahawan dan Sumber Manusia, pernah menegaskan baha-wa Kerajaan Negeri sentiasa mem-buat kajian susulan terhadap semua perjanjian pelaburan yang sudah di-tandatangani bagi mempastikan pro-jek yang dicadangkan dilaksanakan.

“Kita akan pastikan setiap pro-jek yang sudah dicadangkan dilaksa-nakan.  Sekiranya mereka mengha-dapi masalah kita mengkaji balik.  Sekiranya syarikat berkenaan tetap menghadapi masalah kita akan batal-kan perjanjian lama dan memberi peluang kepada syarikat baru,” katanya.
Selain itu, Kerajaan Negeri juga akan mempastikan projek baru yang hendak diadakan tidak bertindan dengan projek yang sedia ada. 
HOME