Make your own free website on Tripod.com
Trishaws (Teksi Roda Tiga)
Come to Kelantan for an exhilarating ride